Takumi kamado modellen

Algemene voorwaarden en bepalingen van de garantie van TAKUMI WORLD B.V. TE EDE

Hartelijk dank voor uw aanschaf van een Takumi kamado®​. Takumi World B.V., hierna vermeldt als Takumi, levert u hiermee een kwaliteitsprodukt dat voorafgaand aan de uitlevering aan leverancier of consument, grondig is geïnspecteerd en alleen dan wordt uitgeleverd als het aan al onze kwaliteitscriteria voldoet.

Wij ondersteunen u via onze website www.takumi.nl met recepten, tips, nieuws etc. Met onze afdeling klantenservice staan wij u bovendien praktisch bij in garantie afhandelingen.

1. REGISTRATIE VAN DE TAKUMI KERAMISCHE KAMADO®​
Wij verzoeken u om uw Takumi kamado direct na aankoop te registreren via info@takumi.nl. Mocht u onverhoopt aanspraak moeten op de garantie, dan kunnen wij u direct helpen.

U registreert uw Takumi kamado als volgt:

Stuur een scan van uw aankoopbon naar info@takumi.nl waarop duidelijk vermeld staat:

 • de aankoopdatum
 • de naam van de dealer
 • Modelnummer (zie factuur)
 • Serienummer (zie factuur)​

Het geregistreerde aankoopbewijs met de aankoopdatum geldt als garantiebewijs en de daarop vermalde aankoopdatum als startdatum van de garantietermijn.

2. DE GARANTIE
De garantie is van toepassing bij normaal gebruik conform de meegeleverde gebruiksinstructie.

De garantie vervalt als het defect het gevolg is van onjuist gebruik of incorrecte installatie van het apparaat en/of het niet naleven van de gebruikershandleiding..

De garantie geldt evenmin bij beschadiging en/of breuk van het geheel of losse onderdelen, door vallen of misbruik.

De garantie vervalt tevens als is gebleken dat de filter pakking niet binnen 40 keer gebruik is vervangen.

Vervolgschade is uitgesloten van deze garantie.

3. DEKKING VOLGENS DE GARANTIE:
Geregistreerde onderdelen van Takumi kamado’s waarvan blijkt dat ze materiaal- en constructiefouten hebben en die gedekt zijn door een geldige geregistreerde garantie, worden door Takumi Nederland vervangen of gerepareerd.

4. DE GARANTIETERMIJNEN VAN DE TAKUMI KAMADO®:
Elke Takumi kamado® (XLarge 24”, Large 21”, Medium 18” , Compact 16" of Small 13”) heeft op de keramische onderdelen koepel en basis een garantietermijn van 5  jaar op materiaal en constructie.

Deze geldt voor de koper of eigenaar die het produkt bij een erkende handelaar heeft gekocht (de ‘garantie’) binnen een maand na aanschaf heeft geregistreerd zoals in deze voorwaarden vermeld.

De garantie geldt voor de geregistreerde koper die de Takumi kamado® of het Takumi-produkt in eigendom heeft, met uitzondering van o.a. metalen en houten onderdelen die worden gedekt zoals hieronder verklaard.

De garantie is in aanvulling op de wettelijk vastgelegde rechten en heeft geen invloed op uw aansprak op deze wettelijk rechten.

Als de Takumi wordt vervangen of gerepareerd, gaat de garantietermijn niet opnieuw in.

Indien er bij normaal gebruik en onderhoud een materiaal- of fabricagefout aan het licht komt tijdens de garantieperiode die van toepassing is, zal Takumi het gebrekkige onderdeel vervangen of repareren. Zulks uitsluitend door Takumi Nederland b.v. te bepalen, zonder dat er kosten voor het onderdeel in rekening worden gebracht.

Uitgesloten van deze garantie zijn arbeidsloon, vrachtkosten of welke andere kosten dan ook die verbonden zijn aan het onderhouden, repareren van de Takumi kamado.

Als de Takumi kamado vanwege economische of andere gronden niet kan worden gerepareerd of vervangen, dan wordt het aankoopbedrag geheel of deels gerestitueerd. De afweging of er een economische of andere grond bestaat waardoor de Takumi kamado niet gerepareerd of vervangen kan worden, is geheel ter beoordeling van Takumi.

Door het aankoopbedrag geheel of deels terug te betalen, voldoet Takumi aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

Als Takumi in het kader van de garantie een produkt vervangt of het aankoopbedrag geheel of deels terugbetaalt, dan komen partijen het volgende overeen:

Op het moment dat Takumi het produkt terug heeft ontvangen en de klant het vervangende produkt of restitutie heeft ontvangen, gaat het eigendom van het vervangen/gecrediteerde produkt over op Takumi en het eigendom van het vervangende produkt op de klant.

5. ANDERE KERAMISCHE PRODUKTEN:
De meegeleverde keramische vuurkorf, binnenring en pizzasteen van het merk Takumi heeft een beperkte garantie van 2 (twee) jaar voor de geregistreerde koper. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij beschadiging en/of breuk door vallen of misbruik.

6. METALEN ONDERDELEN:
De onderdelen van RVS en gietijzer van de Takumi kamado (zoals de gietijzeren margrietschijf, RVS metalen banden, het RVS scharniermechanisme, RVS luchtrooster met twee functies, rooster, vuurkorf en regelschuif) hebben een garantie van twee (2) jaar voor de geregistreerde koper.

Het door Takumi gebruikte roestvast staal wordt aangetast bij blootstelling aan chlorides of halogenen. Stoffen die het RVS kunnen aantasten, zijn o.a.:

 • Chloor, industriële dampen, chemicaliën, kunstmest, extreme vochtigheid, pesticiden voor het gazon en zout.
 • Lees de gebruiksaanwijzing van het produkt voordat u het gebruikt op de Takumi kamado.

Er wordt geen garantie gegeven op RVS metalen en gietijzeren onderdelen tegen roest, oxidatie, vervaging of andere onvolkomenheden tenzij deze leiden tot verlies van structurele integriteit of defecten van deze onderdelen van de Takumi kamado.

7. HOUTEN ONDERDELEN:
Houten artikelen, zoals de handgreep en de zijplankjes hebben een  beperkte garantie van 2 (twee) jaar voor de geregistreerde koper. Houten produkten zijn niet gedekt tegen normale verwering of scheuren tenzij de structurele integriteit ook verloren gaat.

Plaats een Takumi kamado niet rechtstreeks op of in de buurt van een brandbaar oppervlak, plankenvloer, tafel of andere ondergrond zonder een vuurvaste barrière te gebruiken zoals een 5 cm dikke betonnen tegel onder de Takumi kamado.

Aangezien hierdoor de garantie vervalt en Takumi uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor alle hieruit voortvloeiende directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade afwijst.

Zie “Aan de slag en Veiligheidstips” op www.takumi.nl  

8. TEMPERATUURMETER EN PAKKING:
De pakkingen en de temperatuurmeter hebben een beperkte garantie van 1 (één) jaar voor de geregistreerde koper.

9. WAT DEKT DE GARANTIE NIET:
De garantie geldt voor de geregistreerde koper conform artikel 1 van deze garantievoorwaarden en is gebaseerd op normaal en redelijk huishoudelijk gebruik en onderhoud van de kamado.

De garantie dekt geen schade en/of breuk die ontstaan of veroorzaakt is door:

 • Onvoldoende behoorlijk gebruik of misbruik van het produkt, of gebruik van het produkt voor andere doeleinden dan waarvoor het ontworpen is
 • De kamado door sterke temperatuur schommelingen onderhevig is geweest, dus nooit afkoelen door (koud) water
 • Het laten vallen van het geheel of losse onderdelen of misbruik
 • Inadequate montage of installatie
 • Onjuiste ondersteuning, pogingen om de Takumi kamado te ondersteunen door andere middelen dan een goedgekeurde standaard of een solide, onbrandbaar oppervlak onder de basis
 • Ongelukken of natuurrampen
 • Het aanbrengen van niet-goedgekeurde hulpstukken of aanpassingen, wijzigingen, veranderingen
 • Vervoer, nalatigheid, onjuiste verzorging of gevaren op de weg.

Deze garantie dekt geen schade die voortvloeit uit normale slijtage door gebruik van het produkt (zoals krassen, deuken en bladderen) en veranderingen in de aanblik van de Takumi kamado die niet van invloed zijn op de werking ervan.

Deze garantie is niet van toepassing op krassen, deuken, scherfjes, haarscheurtjes, het ontstaan van craquelé, de kleine cosmetische scheuren in de buitenste glazuurlaag, die de werking van de Takumi kamado niet beïnvloeden.

10. GARANTIECLAIMPROCEDURE:
Indien u aanspraak wilt maken op de garantie van een onderdeel van uw Takumi kamado verzoeken wij u dit te doen via de dealer bij wie u uw Takumi kamado heeft gekocht.

Voor garantiedoeleinden is de geregistreerde koper, de persoon wiens naam op de aankoopbon staat en die de vereiste Takumi-garantie heeft geregistreerd.

Voor ondersteuning volgens de garantie dient de geregistreerde koper contact op te nemen met de erkende handelaar bij wie het artikel is aangeschaft.

Verzend geen onderdelen voor een garantieclaim voordat u contact hebt opgenomen met een erkend handelaar of distributeur.

In sommige gevallen is het niet nodig om het gegarandeerde onderdeel te retourneren.

De aankoopbon van de geregistreerde eigenaar, met daarop de aankoopdatum en naam van de erkende handelaar waar u de Takumi kamado is aangeschaft, modelnummer ​en serienummer ​(zie factuur) moet met met elke garantieclaim worden meegestuurd.

Maak een nauwkeurige omschrijving van het probleem of het defecte onderdeel.

Stuur eventuele foto’s mee.

11. VERZENDING EN LEVERING:
Takumi Nederland is niet aansprakelijk voor verzend-, bestel-, arbeids- of verpakkingskosten, export/importrechten, BTW of andere belastingen als gevolg van een garantieclaim, service, reparatie of retournering, tenzij dit schriftelijk is goedgekeurd door Takumi.

12. VERVALLEN VAN DE GARANTIE:
Alle niet toegestane wijzigingen of veranderingen aan een Takumi kamado doen de garantie vervallen.

Dit omvat o.a.:

 • Het boren van gaten of het onjuist gebruik van of knoeien met onderdelen
 • ​Het gebruik van andere onderdelen in de Takumi kamado dan authentieke onderdelen
 • ​Het gebruik van inwendige onderdelen op een andere manier dan zoals bedoeld door de fabrikant.

Wijzigen of vervangen van inwendige onderdelen, zoals het scharnier, de vuurkorf en de binnenring, doet de garantie teniet. Takumi wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade die hieruit voorkomt.

Door aanstekervloeistof of welk ontvlambaar mengsel dan ook in een Takumi kamado te gieten doet de garantie teniet of anderszins gevaarlijk handelen, vervalt elke garantie.

13. VERTRAAGDE LEVERING OF NIET-NAKOMING:
Takumi is niet aansprakelijk voor vertraagde levering of niet-nakoming volgens de garantie veroorzaakt door een gebeurtenis of onvoorziene omstandigheid buiten de controle van Takumi. Bijvoorbeeld force majeure, oorlog, brand, overstroming, overheidsbeperkingen of -belemmeringen, stakingen, transportvertragingen of verminderde materiaalvoorraad.

14. BEPERKINGEN:
Deze garantie is niet overdraagbaar, er zijn geen andere garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, behalve zoals specifiek vermeld in deze garantie of zoals voorzien kunnen zijn door wettelijk vastgelegde rechten.

Takumi machtigt geen enkele persoon of vertegenwoordiger om verplichtingen of aansprakelijkheid voor Takumi op zich te nemen of te aanvaarden in verband met de verkoop van een Takumi kamado of ander Takumi produkten.

Garanties, schriftelijk, mondeling, uitdrukkelijk of stilzwijgend, worden niet gegeven aan personen die het produkt krijgen van een andere bron dan Takumi of een door Takumi erkend distributeur of handelaar.

Erkende dealers kunt u vinden op de website www.takumi.nl.

15. DE VERPLICHTINGEN VAN TAKUMI:
Door reparatie of vervanging van onderdelen op de wijze en gedurende de tijdsperiode zoals hier bepaald, wordt voldaan aan alle verplichtingen volgens de garantie en/of eventuele directe en/of afgeleide aansprakelijkheden van Takumi.

De exclusieve remedie van een koper voor iedere inbreuk op deze garantie of iedere andere stilzwijgende garantie is beperkt zoals hier aangegeven tot vervanging of reparatie van het onderdeel, dat op kosten van de koper naar de koper wordt verzonden.

16. BEPERKINGEN:
Voor zover maximaal toegestaan door de wet reiken alle wettelijk voorgeschreven uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van de stilzwijgende garanties van de verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, niet verder dan deze garantie. Aansprakelijkheid voor bijkomende, speciale en gevolgschade is uitgesloten.

17. TITELS:
De in deze garantie gebruikte titels zijn uitsluitend voor het gemak, en hierdoor worden de voorwaarden van de garantie niet gewijzigd.

Copyright 2024 Takumi.nl