Takumi kamado modellen

Algemene verkoop‑ en leveringsvoorwaarden van TAKUMI WORLD B.V. TE EDE

 1. Tenaamstelling
  1. Takumi World B.V. hierna vermeldt als Takumi.
 2. Gebied van toepassing:
  1. Tenzij schriftelijk ander is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Takumi.
  2. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij Takumi verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door Takumi schriftelijk zijn bevestigd. Takumi behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.
  3. Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de wederpartij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.
 3. Aanbiedingen en overeenkomst:
  1. Alle aanbiedingen, voorraadlijsten en prijscouranten zijn steeds geheel vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals in de aanbieding is vermeld. Indien er geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding twintig dagen. Een aanbieding kan door Takumi worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij, waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld.
  2. Er is eerst dan sprake van een overeenkomst c.q. een bestelling/opdracht geldt eerst dan als aangenomen – ook wanneer gebruik is gemaakt van een vertegenwoordiger of wederverkoper – wanneer zulks schriftelijk door Takumi is bevestigd of indien na de totstandkoming van de overeenkomst c.q. na ontvangst van de bestelling/ opdracht uitvoering daarvan heeft plaatsgevonden door Takumi. Bij verkoop uit (magazijn)voorraad kan de factuur in de plaats treden voor de schriftelijke bevestiging.
  3. De volmacht van de vertegenwoordiger of wederverkoper strekt niet verder dan wat algemeen gebruikelijk is. De vertegenwoordiger of wederverkoper mag niet van deze voorwaarden afwijken dan krachtens uitdrukkelijke schriftelijke volmacht voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.
 4. Prijzen:
  1. Bij B2B vracht-levering binnen Nederland luiden de prijzen, exclusief btw, franco afleveringsadres, voor zover langs verharde wegen met gewoon transportmiddel bereikbaar, tenzij anders overeengekomen.
  2. In alle andere gevallen (o.a. B2C, business-to-consumer) gelden de prijzen af magazijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. In alle gevallen geldt dat de prijzen luiden in euro’s, exclusief de met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in‑ en uitvoerrechten, stations‑, bewakings‑, inklarings‑, verzekeringskosten, belastingen of andere heffingen zijn.
  4. Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van levering door Takumi gehanteerde prijzen en tarieven aan de wederpartij berekend.
  5. Alle leveranties geschieden tegen de overeengekomen prijzen, met dien verstande dat, indien na het sluiten der overeenkomst materialen, verpakkingen, grondstoffen, halffabricaten, lonen, premies welke ook maar, vracht, belastingen, valutakoersen, en/of ander factoren, die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, Takumi gerechtigd is haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft.
  6. Alle prijzen kunnen jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd/aangepast.
 5. Levering en risico:
  1. De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien Takumi afhankelijk is van nadere door de wederpartij te verstrekken gegevens begint de levertijd te lopen, nadat Takumi die gegevens volledig heeft ontvangen.
  2. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding van de levertijd Takumi tot vergoeding van schade hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.
  3. Indien niet franco is verkocht is het risico voor de goederen tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij vanaf het moment dat de goederen het bedrijf/magazijn van Takumi hebben verlaten. Het risico voor de goederen is derhalve tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij. Takumi is vrij in de keuze van (be)lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen.
  4. Bij goederen die franco zijn verkocht is het risico voor de goederen voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de aflevering. Onder aflevering wordt verstaan: het stellen van de goederen in de macht van de wederpartij. De goederen zijn ook voor rekening en risico van de wederpartij vanaf het ogenblik waarop de wederpartij in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan de aflevering moet meewerken. De wederpartij is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van de aflevering de goederen afneemt. De wederpartij dient voldoende materiaal en personeel ter beschikking te (doen) stellen voor een vlotte en ongestoorde lossing van de goederen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de wederpartij, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Als datum van aflevering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door Takumi, hetzij door derden als bovenbedoeld plaatsvindt – of bij gebreke daarvan het tijdstip waarop met de verzending een aanvang is gemaakt – behoudens afgehaalde goederen, waarvoor de datering op de afleveringsbon als zodanig geldt.
  5. Takumi is gerechtigd voor duurzame verpakking van materialen een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Belading of vulling van de door de wederpartij ter beschikking gesteld transport materiaal en/of emballage geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien deze door Takumi is geschied en/of door Takumi aan de wederpartij terzake van materiaal en/of emballage adviezen zijn verstrekt of daarbij door Takumi werkzaamheden zijn verricht. Takumi is bevoegd te weigeren materieel en emballage te beladen of te vullen dat naar haar oordeel niet voldoet aan de eisen die daaraan in verband met de veiligheid en de redelijkheid gesteld dienen te worden. In geval van een zodanige weigering is Takumi niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit de vertraging voortvloeien. De derden als bedoeld in de voorgaande leden hebben dezelfde hier genoemde rechten en verplichtingen.
  6. De wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en overige afwijkingen van het overeengekomene.
  7. Takumi is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In dat laatste geval is Takumi gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet wordt betaald, is Takumi niet tot levering van de volgende deelzending verplicht, maar is Takumi te harer keuze gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder rechtelijk tussenkomst en zonder enige in gebreke stelling van de wederpartij op te schorten of te ontbinden, onverlet haar overige rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding.
 6. Eigendomsvoorbehoud:
  1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Takumi, totdat alle vorderingen die Takumi op de wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.
  2. Wanneer de wederpartij uit de door Takumi geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van Takumi en gaat hij/zij de zaak voor Takumi houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van Takumi zijn voldaan.
  3. Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij zal overgaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Takumi mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover Takumi nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan die bedoeld in artikel 5.1 en Takumi aan de wederpartij goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van Takumi een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk Takumi dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van Takumi een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van Takumi, geen pand‑ of beperkte rechten rusten.
  4. De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Takumi te bewaren. De wederpartij zal de in dit artikel bedoelde goederen behandelen als een goed huisvader. Hij/zij zal de goederen tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. De wederpartij zal Takumi op haar eerste verzoek naam en adres van de verzekeraars en copieën van de polissen verstrekken. Voorts zal de wederpartij op het eerste verzoek van Takumi, voor zover dat nog niet al van rechtswege is ontstaan ten gunste van Takumi een stil pandrecht vestigen op zijn/haar vorderingen dien aangaande op de verzekeraar.
  5. Takumi is gerechtigd goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal Takumi te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van onze rechten.
  6. De voornoemde bepalingen laten de overige aan Takumi toekomende rechten onverlet.
 7. Reclamaties:
  1. Reclamaties hoegenaamd en van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
  2. Reclamaties worden door Takumi slechts geaccepteerd mits deze per aangetekende brief bij Takumi wordt ingediend binnen acht dagen na aflevering van de goederen. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard.
  3. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval één jaar na tijdige reclamatiemelding aanhangig te zijn gemaakt. Het bewijs van tijdige reclamatie rust op de wederpartij. De wederpartij zal de juistheid van zijn/haar reclamatie slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de wederpartij de bewijslast rust dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door Takumi zijn afgeleverd en dat de goederen in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van het magazijn van Takumi.
  4. Afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, finish en dergelijke die technisch niet te voorkomen zijn of die volgens usance algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclamatie. Reclamatie zal ook alleen gehonoreerd worden door Takumi indien zij in staat is gesteld de goederen in originele staat en in originele verpakking te controleren.
  5. Alleen goederen die in opdracht van Takumi zijn geretourneerd en waarvan bovendien de reclamatie door Takumi akkoord is bevonden, worden door Takumi geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de wederpartij. Bij een door de wederpartij bewezen en door Takumi gegrond bevonden reclamatie kan Takumi te harer keuze de onderdelen of de artikelen waarop de reclamatie betrekking heeft remplaceren of aan de wederpartij crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding. Ten aanzien van reclamaties wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd.
 8. Aansprakelijkheid:
  1. Takumi is nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enig verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.
  2. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door Takumi te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag waarvoor de door Takumi afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een uitkering.
  3. Daarenboven zal de hoogte van het door Takumi te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur terzake van het/de betreffende goed(eren).
  4. In alle gevallen blijft echter gelden dat Takumi nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij.
 9. Merk en kwaliteit:
  1. Indien door Takumi goederen, onder special kwaliteitsaanduiding en/of merk, in het bijzonder het merk “Takumi”, door aanduiding op factuur en/of goederen aan wederpartij worden geleverd en gefactureerd, is deze gehouden op straffe van verbeurte van een niet voor matiging vatbare, direct opeisbare boete van tenminste € 100.000,– per overtreding c.q. gebeurtenis deze goederen niet ander dan onder de door Takumi vastgestelde aanduiding aan derden aan te bieden, alsmede in geval van wederverkopers en/of rechtsopvolging, hoe ook genaamd, deze op hem rustende verplichting inclusief bovenvermelde sanctie aan derden op te leggen, zoals hij ook derden op bovengemelde wijze zal verplichten deze verplichting aan diens wederverkopers en/of rechtsopvolgers, hoe ook genaamd, op te leggen.
  2. Eenzelfde boete per overtreding c.q. gebeurtenis verbeurt Takumi indien hij en/of zijn wederverkopers en/of rechtsopvolger, hoe ook genaamd, in strijd met de werkelijkheid goederen aanbiedt onder de door Takumi gevoerde speciale kwaliteitsaanduiding en/of merk, in het bijzonder onder het merk “Takumi Quality Kamado’s”. De aanduiding op de factuurregel in deze is bepalend. Factuurhoofd is niet bepalend.
 10. Overmacht:
  1. In geval van overmacht is de verkoper naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
  2. Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in‑ of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door verkoopster in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd.
 11. Betaling:
  1. De geldbedragen die de wederpartij op grond van enige rechtsverhouding (bijvoorbeeld overeenkomst) aan Takumi moet betalen zijn geheel en dadelijk opeisbaar bij de totstandkoming van de rechtsverhouding, tenzij anders is overeengekomen. Indien en voor zover de geldbedragen niet opeisbaar zijn overeenkomstig het voorgaande, dan zijn de geldbedragen geheel en dadelijk opeisbaar bij gehele of gedeeltelijke aflevering van de goederen. Voor zover de geldbedragen die de wederpartij aan Takumi verschuldigd is nog niet opeisbaar mocht zijn overeenkomstig het voorgaande, dan dient in ieder geval betaling van de facturen van Takumi plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum of anders overeengekomen. Reclamaties tegen facturen moeten schriftelijk bij Takumi zijn binnengekomen binnen acht dagen. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen moeten op straffe van verval uiterlijk 1 januari na tijdige reclamatiemelding aanhangig zijn gemaakt.
  2. In geval van niet, niet tijdig en/of niet volledige nakoming volgens de hierboven genoemde leden is de wederpartij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in gebreke en in verzuim. In geval van verzuim evenals in geval van aanvraag van surséance van betaling of van het faillissement of van liquidatie van de zaak van de wederpartij is de wederpartij aan Takumi over de aan Takumi verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1% per maand, danwel indien dit meer is, is de wederpartij daarover de wettelijke rente verschuldigd. Takumi is alsdan tevens gerechtigd alle met de wederpartij lopende overeenkomsten zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij is verplicht tot vergoeding aan Takumi van alle daaruit voor Takumi ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt ieder verleend krediet en zijn alle op grond van de overige rechtsverhoudingen (bijvoorbeeld overeenkomst) verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.
  3. Bij verzuim, evenals bij de overige in dit artikel genoemde omstandigheden, zullen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten terzake van vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening, zomede ter voorkoming van beperking van schade als gevolg van gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, de rente over de hoofdsom en de overige kosten – naast de hoofdsom – dadelijk opeisbaar worden. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,–, vermeerderd met gemaakte verschotten en verschuldigde belastingen.
  4. Uit het enkele feit dat Takumi zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.
  5. De door de wederpartij te verrichten betalingen dienen zonder aftrek, korting of opschorting, verrekening, compensatie, schuldvergelijking, schulddelving hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook te geschieden. De wederpartij doet dus uitdrukkelijk afstand van deze rechten.
  6. Indien Takumi een opdracht geheel of gedeeltelijk heeft aangenomen, is de wederpartij verplicht – welke verplichting een integrerend deel van de overeenkomst vormt – Takumi desgevraagd ten bewijze van zijn/ haar kredietwaardigheid, hetzij vóór de levering, hetzij daarna zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn/haar verplichtingen en wel naar genoegen van Takumi door bijvoorbeeld storting van contante gelden, verlenen van een bankgarantie, cessie, verlenen van een pand‑ of hypotheekrecht etc. Aan de hoogte, omvang en de wijze van de door de wederpartij te stellen deugdelijke zekerheid/heden zijn geen maxima gesteld en worden door Takumi bepaald. De in dit lid bedoelde verplichting tot het stellen van zekerheid/heden geldt ook voor de verplichting tot het betalen van schade in geval Takumi van de wederpartij vergoeding vordert van schade, die het gevolg is van geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst die aan de wederpartij is toe te rekenen.
  7. Indien de wederpartij in gebreke blijft met het stellen van zekerheid/heden is Takumi niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij uit hoofde van lopende overeenkomsten, onverminderd het recht van Takumi om de nakoming van de overeenkomst c.q. betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde gelden, zomede schadevergoeding en/of de(ze) zekerheid/heden in rechte te vorderen.
 12. Wanprestatie en ontbinding:
  1. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, bij diens faillissement, surséance van betaling, onder curatelestelling, beslag op zijn goederen, stillegging, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of enige belangrijke wijzigingen in zijn financiële omstandigheden, is Takumi gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding.
  2. Takumi heeft in de in het eerste lid genoemde omstandigheden bovendien het recht verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten, terwijl in deze omstandigheden alle openstaande vorderingen van Takumi ineens en onmiddellijk opeisbaar zijn, tenzij wederpartij de nodige zekerheden kan stellen.
 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
  1. Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk blijkt door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht. Takumi is evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

Copyright 2024 Takumi.nl